MzebraBoadzuluFemalesD8 coverage (xyplot)

MzebraBoadzuluFemalesD8 coverage from alignment with Bowtie2