MzebraMbenjiFemalesD2 coverage (xyplot)

MzebraMbenjiFemalesD2 coverage from alignment with Bowtie2